Kamis, 23 Juni 2011

MENGENAL ALQUR'AN

** Pengertian Alqur'an 

* Secara bahasa ( lughot ) berasal dari kata qaraa a, yakraa u, qiraatan wa quranan, yang berarti : membaca, sementara secara istilah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad, yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelas atas petunjuk itu sendiri dan juga sebagai furqan ( pembeda ), spt pada alquran surat Albaqarah ayat: 185.
"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil......"

* Nama_nama Alquran dan fungsinya

1. An nur : sebagai cahaya,

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).
   ( Qs. Annisaa 4:174 )


2. Al huda : sebagai petunjuk,
 
Kitab[11] (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa   ( Qs, Albaqarah 2:2 )

3. Al furqan : sebagai pembeda antara yg haq dan  yg bathil,

Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam[1052],
    ( Qs. Alfurqan 25:1 )

4. Mau'izhah ( palajaran ), syifa ( obat ), huda dan rahmat,

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
    ( Qs, Yunus 10:57 )
 

5. Al hukmu : sebagai sumber hukum,

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab[776]. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.
    (Qs, Ar rad 13;37 )

6. Bashiroh : sebagai pedoman hidup bagi manusia,

Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini
   ( Qs. Al jatsiyah 45:20 )

* Mukjijat Alquran

1. Sebaik-baiknya hadits ( perkataan ),

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang [1312], gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.
    ( Qs. Azzumar 39:23 )

2. Sebaik-baiknya qaul

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"
   ( Qs. fushilat 41:33 )
 

3. Sebaik-baik tafsir ( penjelasan )

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya   ( Qs. Alfurqan 25:33 )

4. sebaik-baik ta'wil ( akibat )

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya   ( Qs. Annisaa 4:59 )

5. Sebaik-baik kisah

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
    ( Qs. yusyf 12;3 )


* Sikap manusia terhadap Alquran:

1. Sikap orang mukmin ( beriman ) diantaranya :

a. Membacanya dengan bacaan yg sebenarnya dan tidak inkar,

Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya[84], mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
   (Qs. Albaqarah 2;121 )

b. Bertambah imannya,

Sesungguhnya orang-orang yang beriman[594] ialah mereka yang bila disebut nama Allah[595] gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal    (Qs. al anfal 8:2 )

c. Bertambah tunduk (sujud),

Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud
   ( Qs. Al israa 17;107 )

 d. Merasa cukup kepada alquran sebagai rahmat dan pelajaran,

Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
   ( Qs. Al ankabuut 29:51 )
 

2. Sikap orang kafir terhadap Alquran :

a. Tidak mau mendengar dan berbuat gaduh,

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka."
      (Qs. fishshilat 41:26)

b. Sombong tidak mau tunduk,

dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,     ( Qs. Al insiqaaq 84:21 )

c. Ragu - ragu,

Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu- raguan terhadap Al Quran, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat
      ( Qs. Al hajj 22:55 )

d. Menganggap cerita bohong (dongeng), dan melarang orang lain mendengarkan,

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu." Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
    (Qs. Al anam 6;25-26)


e. Minta diganti dengan yang lain,

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini[675] atau gantilah dia[676]." Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)."       ( Qs. yunus 10:15 )

f. Di acuhkan,

Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan."      ( Qs. Alfrqan 25:30 )

g. Membantah,

Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.
      ( Qs. Al kahfi 18:56 )


h. Lari dari alquran,

Dan sesungguhnya dalam Al Quran ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan-peringatan), agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
     ( Qs. Al israa 17:41 )


i. Menyelewengkan ayat,

Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.
     ( Qs. Al imran 3:78 )*Konsekuensi manusia terhadap alquran.


1. Wajib melaksanakan hukum-hukum alquran,

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali[1142]. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata."
     ( Qs. Al qashash 28:85 )

2. Membacakannya,

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan    ( Qs. Al ankabut 29:45 )

3. Menjadikannya suatu kemulyaan dan akan diminta pertanggung jawabannya,

Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun.
    ( Qs. saba 34:44 )


4. Tidak dipandang beragama sebelum menegakan alquran,

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.
      ( Qs. Al maidah 5:68 )* Akibat orang yang berpaling dari alquran

1. Akan diberikan syetan sebagai teman setia,

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya     ( Qs. az zuhruf 43:36 )

2. Memikul dosa yang sangat besar,

Barangsiapa berpaling dari pada Al qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat,
      ( Qs. thaha 20:100 )


3. Mempunyai kehidupan yang sempit dan dikumpulkan dalam keadaan buta,

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan." Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
    ( Qs. thaha 20;124-127 )


4. Dimasukan kedalam azab yang sangat berat,

Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat     ( Qs. al jin 72:17 )

5. Disiksa dengan siksaan yang buruk,

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang         ( Qs. al an aam 6:165 )

 Demikianlah penjelasan tentang alquran dan bagaimana sikap kita terhadapnya, dikembalikan kepada kita masing-masing, apakah ingin sesuai dengan aturan Allah atau tidak, mdah-mudahan kita bisa menjadi makhluk yg kembali kepadaNya dengan membawa kebenaran ..... amin. Wallahu 'alam....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar